Вічна пам’ять

З глибоким сумом сповіщаємо, що 23 грудня 2018 р. передчасно, перестало битися серце видатного вченого, професора кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи педагогічного факультету, директора Навчально-наукового центру «Педагогіка і психологія вищої школи» Інституту вищої освіти НАПН України  та ПНУ імені Василя Стефаника

Костіва Володимира Іларійовича

Володимир Іларійович народився 29 січня 1955 року в с. Трудолюбівка Монастириського району Тернопільської області. З 1975 по 1980 рік навчався на історико-педагогічному факультеті Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника, який закінчив із відзнакою. З 1980 працював на різних посадах в цьому ж інституті, з 1992 р. – Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника. Був лаборантом кафедри політичної економії, заступником декана історико-педагогічного факультету, асистентом і доцентом кафедри педагогіки і методики виховної роботи; заступником директора, а потім провідним науковим співробітником Науково-методичного центру “Українська етнопедагогіка і народознавство” АПН України і Прикарпатського університету імені В. Стефаника; з березня 2001 р. очолював Науково-дослідний центр “Педагогіка і психологія вищої школи” Інституту вищої освіти АПН України і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Закінчивши в 1987 р. аспірантуру НДІ загальних проблем виховання АПН СРСР (м. Москва), а також у 1998 р. Прикарпатський національний університет за спеціальністю “Практична психологія в галузі освіти” працював доцентом кафедри загальної та експериментальної психології, педагогічної та вікової психології, а також заступником декана філософського факультету. З жовтня 2006 року – професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи педагогічного факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Провідний науковий інтерес вченого – це галузь родинної педагогіки і психології. Ним вперше в родинній фамілогії розроблена типологічна класифікація нуклеарних сімей, побудована з використанням компонентів основи родинних взаємовідносин, захищена одна з перших кандидатських дисертацій, присвячених проблематиці неповних сімей, видано низку праць з проблем родинної педагогіки і психології, як особисто, так і в співавторстві зі своїми аспірантами та здобувачами. Основними працями Володимира Костіва є: індивідуальні роботи – “Народно-педагогічні ідеї минулого у формуванні сучасного сім’янина” (1996), “Методика виявлення рівня моральної вихованості дітей із неповних сімей” (1996), “Консультативна робота з проблем родинного виховання у неповній сім’ї” (1998), “Моральне виховання дітей із неповних сімей” (2001); колективна монографія – “Дослідження креативної культури особистості старшокласника” (2007); роботи в співавторстві – “Виявлення готовності майбутніх виховників до педагогічної взаємодії з дитячими громадськими об’єднаннями” (1997, співавтор Б. Ковбас), “Родинна педагогіка: У 3-х т.: Т. 1. Основи родинних взаємовідносин; Т. 2. Основи родинного виховання” (2002, 2006, співавтор Б. Ковбас) та ін.; редагування збірників – “Родинні взаємини і проблеми виховання дітей” (1995), “Методи дослідження ціннісних орієнтацій учнівської молоді” (1997), “Педагогічна співпраця вчителів і батьків” (1997), “Українознавство у педагогічному процесі освітніх установ” (1997), “Формування правової культури школярів” (1998), “Історія Угринова: Нариси з історії села Угринів Тисменицького району Івано-Франківської області” (2000), “Формування сім’янина в процесі засвоєння учнями знань з історії” (2001) “Формування громадянської культури особистості (культурологічно-синергетичний підхід)” (2015) “Дослідження проблем громадянської культури особистості культурологічно-синергетичний підхід” (2016) “Психолого-педагогічний супровід дітей із неповних сімей: партнерська взаємодія” (2016) “Формування адекватного материнського ставлення до дитини в позашлюбній сім’ї ” (2017) та ін.

Під керівництвом В. Костіва вперше в Україні на основі системно-синергетичного підходу розроблена концептуальна модель формування різноаспектної культури особистості, обґрунтовано новітні методологічні засади й технологічні шляхи формування світоглядної культури особистості, виокремлено структурні елементи відповідних інтегральних властивостей, взаємозв’язок, функціональну взаємозалежність, самоорганізацію в процесі формування, виховання, саморозвитку й самовдосконалення конкретних інтегративних якостей студентської молоді. Розроблено методику діагностування інтегративних якостей окремої культури особистості на основі технологічного підходу „Кваліметричний профіль”. Все це сприяє викорис­танню практичними працівниками (викладачами, вчителями освітніх закладів, практичними психологами, соціальними педагогами) новітніх досягнень психолого-педагогічної науки у навчально-виховному процесі загальноосвітньої та вищої школи.

Іншим важливим напрямом проблематики досліджень очолюваного ним центру є технологія діагностики нахилів і здібностей абітурієнтів до вибору відповідної професії. За результатами досліджень особливо вдало у центрі відпрацьована технологія діагностики схильності абітурієнтів до вибору педагогічної професії. Але загалом на основі цілісної системи психодіагностичних обстежень старшокласників і абітурієнтів і відібраних психологічних методик з урахуванням професіографічних якостей спеціаліста (проведення п’яти зрізів) здійснено масовий зріз визначення рівня сформованості професійних якостей студентів закладів вищої освіти.

За результатами досліджень в останні роки на виставках наукових досягнень університетських центрів Міністерства освіти і науки України було представлено два інноваційні проекти, підготовлені В. Костівим: „Технологія формування світоглядної культури особистості” та „Технологія діагностики схильності абітурієнтів до вибору професії”.

Під керівництвом вченого сформована наукова школа дослідників (викладачів-теоретиків, здобувачів-практиків – освітніх працівників, наукових кореспондентів), які є науковими кореспондентами НДЦ та займаються проблемами формування різнобічної базової культури учнівської і студентської молоді.

Колектив кафедри, студенти, друзі, колеги та учні Володимира Іларійовича з глибокою вдячністю пам’ятатимуть його яскраву постать, яка спричинила значний вплив на розвиток української науки та освіти.