Кулик Іванна Василівна

Кандидат педагогічних наук,

доцент,

завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Кулик Іванна Василівна народилася 10 серпня 1981 року в селі Кукільники Галицького району Івано-Франківської області.

1996 році закінчила Кукільницьку загальноосвітню школу І-ІІ ступеня.

1996-2000 роках навчалася в Чортківському педагогічному училищі. Отримала диплом молодшого спеціаліста за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, організатора роботи з учнівськими об’єднаннями.

2000-2003 роках навчалася в педагогічному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Отримала диплом магістра за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога в закладах освіти.

2003-2006 роках навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування основ культури родинних взаємин учнів 1-4 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності» виховання і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика.  Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Ковбас Богдан Іванович.

З 2006-2008 рік працювала на посаді асистента кафедри соціальної педагогіки за сумісництвом.

З 2008 року працює на кафедрі соціальної педагогіки на постійному місці роботи.

У 2012 році Рішенням Атестаційної колегії  присвоєно вчене звання доцента кафедри соціальної педагогіки.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Публікації в Scopus, Web of Science

1. Povidaichyk, O., Averina, K., Protas, O., Vynogradova, O., Alieksieienko, T.,  Kulyk, I. Comparing Research Training of Social Workers in the USA and Western Europe: Ukrainian Perspective. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1), (2022). 426-439.

2. Liubov Serhaniuk, Halyna Mykhailyshyn, Miroslava Dovga, Oksana Shkamarda, Ivanna Kulyk, Uliana Konvaliuk. Improving the gualification of social workers in the conditions of transforming the educational process in pandemic. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research Double-Blind Peer-Reviewed. Volume 12, Issue 1, Special Issue XXVII, 2022. P. 99-102.

Статті в наукових фахових виданнях

1. Кулик І.В. Формування готовності вихованців інтернатних закладів до сімейного життя / І.В. Кулик // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2011.– Вип. ХХХVІ. – С. 149–153.
2. Кулик І. Вплив умов інтернатного закладу на соціалізацію особистості дитини / І. Кулик // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. XLІІ – С.121–124.
3. Кулик І.В. Християнська етика як засіб формування у старшокласників загальнолюдських моральних цінностей / І.В. Кулик //Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 21. – С. 247–255.
4. Кулик І.В. Роль сім’ї у процесі соціалізації обдарованих дітей / І.В. Кулик // Педагогічна та суспільна підтримка обдарованих дітей і молоді / За ред. О.Бочарової і Й.Аксман. – Краківська Академія ім. Анджея Фриза Моджевського, 2013. – С. 263–268.
5. Кулик І.В. Формування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів в процесі навчання у ВНЗ / І.В. Кулик // Розвиток професіонала і професіоналізму: теорія і практика : зб. наук. пр. / за заг. ред. С.П. Архипової. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І., 2014. – С. 173–176
6. Кулик І.В. Основи правового забезпечення соціальної підтримки випускників інтернатних закладів / І.В. Кулик Науковий вісник Вип. 739. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Черн. нац. ун-т. 2015. – С. 86–93
7. Кулик І.В. Особливості педагогічної підготовки юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька / І.В. Кулик // Науковий журнал Освітній простір України ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника». – Вип. 5. – 2015. – С.98–103
8. Кулик І.В. Соціальне та психологічне консультування як складові професійної діяльності в галузі соціальної роботи. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. Л.П. Мельник, В.І.Співака. Вип. ХХХVІ. Серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори – 2006, 2016. С. 129–137.
9. Кулик І.В. Тренінг як інструмент здійснення профілактики ВІЛ- інфекції серед підлітків. Освітній простір України : науковий журнал ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2017. Вип. 10. С. 129–135
10. Кулик І.В., Семенюк Г.М. Особливості соціально-педагогічної діяльності з багатодітною сім’єю. Український психолого-педагогічний науковий збірник: наук. журнал ГО «Львівська педагогічна спільнота». №17. 2019. С.54–58
11. Кулик І.В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери в процесі навчання. Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу / [ред. кол. : Слободинська Т.С. та інші]. Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2019. Випуск 4(32). С. 27–31
12. Кулик І., Комановська М. Формування у майбутніх соціальних педагогів педагогічної культури спілкування з батьками учнів в процесі фахового навчання. Науковий журнал Освітній простір України ДВНЗ «Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника». №16. 2019. С.150–156
13. Кулик І. Особливості консультування сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах. Ввічливість. Humanitas, 2022, 3, С. 33–37
14. Вишківська Б. В., Чемерис О. А., Прус А. В., Кулик І. В. Змішане навчання як інноваційний чинник модернізації освітнього процесу. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2022. №83. С.131-135

Навчально-методичні посібники

1. Кулик І.В. Соціальна робота з різними групами клієнтів : навчальний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 236 с.

Методичні рекомендації

2. Кулик І.В. Основи консультування: методичні рекомендації. Івано-Франківськ: НАІР. 2018. 92 с.
3. Кулик І.В. Соціальна конфліктологія та партнерство: методичні рекомендації. Івано-Франківськ: НАІР 2018. 76 с.
4. Кулик І.В. Основи статевого виховання : методичні рекомендації. Івано-Франківськ: НАІР, 2020. 60 с.
5. Кулик І.В. Психологія вищої школи: методичні рекомендації. Івано-Франківськ: НАІР, 2021. 64 с.
6. Кулик І.В. Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача: методичні рекомендації. Івано-Франківськ: НАІР, 2021. 66 с.
7. Кулик І.В. Соціальна робота з різними групами клієнтів: методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 Соціальна робота. 2-е вид., переробл. та доповн. Івано-Франківськ : НАІР, 2022. 72 с.

Публікації в матеріалах науково-практичних конференцій

1. Кулик І., Уманська І. Соціально-педагогічні умови формування конфліктологічної компетентності соціального педагога в умовах ВНЗ. Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи: тези доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2016 р. Івано-Франківськ: НАІР, 2016. С. 91-94.
2. Кулик І. Вплив трудової міграції батьків на психоемоційний розвиток дітей. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (6 квітня 2017 року, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ : НАІР, 2017. С. 163-166.
3. Кулик І. Профілактика ВІЛ-інфекції в молодіжному середовищі. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (6 квітня 2017 року, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ : НАІР, 2017. С. 166-168.
4 . Кулик І. Теоретичні основи самоменеджменту як методу запобігання емоційного вигорання майбутніх соціальних педагогів. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (6 квітня 2017 року, м. Івано-Франківськ). Івано-Франківськ : НАІР, 2017. С. 256-258
5. Кулик І.В., Тацяк В.Я. Дослідження рівнів статево-рольової вихованості молодших школярів. Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та педагогічних наук: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23-24 березня 2018 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. Ч.2. С.62-65.
6. Кулик І., Возняк І. Злочинність неповнолітніх: тенденції розвитку та причини виникнення. Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 2-3 березня 2018 року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2018. Ч.2. С.6–9
7. Кулик І., Комановська М. Особливості підготовки соціальних педагогів до спілкування з батьками учнів шкіл. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: зб. тез доп. ІV всеукр. з міжнар. участю наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. С. 232-235.
8. Кулик І., Семенюк Г. Правові аспекти соціального захисту багатодітних сімей в Україні. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІV всеукр. з міжнар. участю наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. С. 6-9.
9. Wojciech Walat, Ivanna Kulyk Kształtowanie gotowości młodzieży do życia rodzinnego w pracach V.i. Kostiva. Соціокультурологічні та психолого-педагогічні аспекти становлення особистості в сучасному суспільстві: тенденції і перспективи : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті професора Володимира Костіва, м. Івано-Франківськ, 23 грудня 2019 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. С. 89-92
10. Кулик І. Психологічне консультування у діяльності соціального працівника. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей V Всеукраїнської з міжнародною участю науково- практичної конференції, 24 квітня 2020 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2020. С.65-68
11. Кулик І., Гнатюк Т. Булінг як соціально-педагогічна проблема. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей V Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 24 квітня 2020 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2020. С. 68-71
12. Кулик І., Легун М. Проблема насильства в сучасній сім’ї. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей V Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 24 квітня 2020 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2020. С.75-78
13. Кулик І., Пукіш Т. Особливості статевого виховання підлітків в умовах закладу середньої освіти. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: збірник тез доповідей учасників VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 23 квітня 2021 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, Б.і. Ковбаса; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. С. 72-75
14. Кулик І. В. Профілактика емоційного вигорання у працівників соціальної сфери. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: збірник тез доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 травня 2022 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, І. В. Кулик; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано- Франківськ, 2022. С. 45–48.
15. Кулик І., Дирів О. Організація інклюзивного навчання як форма соціалізації дитини з особливими освітніми потребами. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: збірник тез доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 травня 2022 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, І. В. Кулик; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ, 2022. С. 48–51.
16. Кулик І., Оленюк Т. Соціально-психологічна підтримка ВІЛ- інфікованих дітей та їх сімей. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: збірник тез доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-Франківськ, 19 травня 2022 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, І. В. Кулик; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ, 2022. С. 52–55.

 

 

Трудова діяльність

2006-2008 рр. – асистент кафедри соціальної педагогіки за сумісництвом.
2008 р. – викладач кафедри соціальної педагогіки на основному місці роботи.
2012 р. і по теперішній час – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Наукова діяльність

Автор більше 80 наукових публікацій в українських та зарубіжних виданнях, із яких 1 навчально-методичний посібник, 7 методичних рекомендацій. Постійно бере участь у наукових конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Наукові стажування

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (з 17 листопада по 17 грудня 2014 р.). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (з 07 жовтня 2019 р. по 06 квітня 2020 р.).

Навчально-методична діяльність.

Розробила та читає навчальні курси: «Основи консультування», «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Соціальна конфліктологія та партнерство», «Основи соціальної реабілітології», «Основи статевого виховання», «Діяльність державних та недержавних організацій в системі соціальної та соціально-педагогічної роботи». Член робочої групи освітньо-професійної програми «Соціальна робота» першого бакалаврського рівня за спеціальність 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота. Керує студентським науковим гуртком «Консультування осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах».

Щороку готує студентів до участі у звітних наукових конференціях та керує написанням кваліфікаційних та дипломних робіт здобувачів освіти. Керівник виробничої практики в ЦСССДМ студентів 3 курсу спеціальності 231 «Соціальна робота» ОП «Соціальна робота». Проводить профорієнтаційну роботу з випускниками загальноосвітніх шкіл та коледжів.

   Доручення. Член Вченої ради Педагогічного факультету Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Куратор групи СР-31.

   Коло наукових інтересів: професійна підготовка соціальних працівників, соціальна робота з різними групами клієнтів, консультування осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях.