Історія

Спеціальність «Соціальна педагогіка» було відкрито на педагогічному факультеті у 1998 році, навчальний процес забезпечували кафедри загальної і соціальної педагогіки (завідувач – проф.Б. Грицюк ) та історії педагогіки (завідувач – проф. Б. Ступарик  з 2002 р. – проф. Т. Завгородня ). Кафедру соціальної педагогіки відкрито у 2005 р,оці. Кафедру очолює Ковбас Богдан Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент, який є фахівцем у галузі сімейного консультування, педагогіки та психології родинних взаємовідносин, теорії і методики виховної роботи в закладах позашкільної освіти. Він є автором понад 80 наукових праць історії педагогіки, діяльності дитячих і молодіжних організацій, науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищій школі, серед яких «Виявлення готовності майбутніх виховників до педагогічної взаємодії з дитячими громадськими об’єднаннями» (у співавторстві, 1997), «Діяльність дитячих і юнацьких організацій в Україні: проблеми та перспективи» (1999, 2004), «Родинна педагогіка» (під грифом МОН, Т 3, у співавторстві, 2006), «Психологія сімейного виховання» (у співавторстві, 2008), “Етика соціально-педагогічної діяльності”(у співавторстві 2016). У даний час викладає  дисципліни з напрямку Родинна педагогіка: “Основи родинних взаємовідносин”, “Основи родинного виховання” і “Підготовка молоді до сімейного життя” та досліджує і викладає актуальні проблеми родинного виховання, ролі та місця соціального працівника у гармонізації сімейних стосунків, впливу сучасних дитячих і юнацьких організацій на соціалізацію дітей і молоді у сучасному українському  суспільстві.

На кафедрі працюють 16 науково-педагогічних працівників, у т.ч.: докторів наук, професорів – 2 (з них: 1 за основним місцем роботи,1 – за сумісництвом; 1 докторська робота прийнята до захисту, 2 роботи в стадії завершення);кандидатів наук, професорів –1(з них: 1 за основним місцем роботи); кандидатів наук, доцентів – 14 (з них: 13 за основним місцем роботи, 1 – за сумісництвом).

Більшість викладачів кафедр мають великий науково-педагогічний стаж (15 і більше років). Частка викладачів, що займаються вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, науковими-дослідженнями, підготовкою підручників і навчальних посібників, становить 100%.

Упродовж 13 років кафедра забезпечує підготовку із дисциплін: «Соціальна педагогіка», «Теорії соціальної роботи», «Технології соціально-педагогічної діяльності», «Методи соціальної роботи» «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Професійна майстерність соціального працівника», «Основи наукових досліджень», фахівців рівнів «бакалавр» та «магістр» за  спеціальністю «Соціальна педагогіка» та «бакалавр» за спеціальністю «Соціальна робота» в університеті. Випускники спеціальностей працевлаштовані в закладах освіти різних рівнів і типів, установах та організаціях соціального обслуговування міста й області.

Студенти спеціальності 231 «Соціальна робота» беруть активну участь у наукових конференціях, засіданнях круглих столів, проведенні виховних закладів тощо.

Практична підготовка студентів здійснюється на кафедрах університету. Процес підготовки фахівців зі спеціальності повністю забезпечений навчально-методичним та інформаційним матеріалом, над розробкою та удосконаленням яких постійно працює професорсько-викладацький склад кафедри.

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи активно займається науковою роботою, її професорсько-викладацький склад є постійним дописувачем фахових регіональних і загальноукраїнських періодичних видань.

Однак, кафедра є не тільки генератором нових педагогічних ідей, але їх результативно впроваджує.

Увесь професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над розробкою й оновленням робочих програм, тематики семінарських і практичних занять, навчальних посібників, методичних вказівок із вивчення дисциплін, в тому числі із застосуванням новітніх інтерактивних та тренінгових методик.

На кафедрі створено умови для успішної наукової діяльності у рамках визначеного напряму наукових досліджень – «Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи» (державний реєстраційний № 0113U006412). Тема науково-дослідної роботи є актуальною в умовах сучасних реалій. Соціально-педагогічна діяльність та соціальна робота є перспективною щодо різних категорій клієнтів, особливо ті її напрями, що стосуються роботи з соціальними сиротами та дітьми з сімей трудових мігрантів.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію через стажування у інших університетах, а також у інших країнах через різноманітні просвітницькі програми.

Підтримка наукового та педагогічного рівня викладачів, їхня перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються шляхом стажування у навчальних та науково-дослідних закладах України (Львівському, Чернівецькому національних університетах, Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, Південноукраїнському державному університеті ім..К.Д Ушинському, Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, Інституті проблем виховання НАПН України), через наукові й методичні семінари, що діють на кафедрах, наукові конференції всіх рівнів, у яких беруть участь викладачі кафедри. Викладачі кафедри проходили стажування і за кордоном, зокрема у Німецькій Академії Управління і Економіки в галузі міжнародного проектного менеджменту (м. Гановер), Університеті менеджменту (м. Варна, Болгарія), Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага, Чеська Республіка).

Кафедра підтримує тісні зв’язки із кафедрами інших ВНЗ. Крім того викладачі кафедри співпрацюють із Департаментом освіти і науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Департаментом освіти та науки Івано-Франківської міської ради.

Таким чином, можна зробити висновок, що спеціальність 231 «Соціальна робота» на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи педагогічного факультету користується належною популярністю серед випускників шкіл, повністю забезпечена необхідною навчально-методичною літературою, в тому числі й у електронному варіанті, навчання здійснюють кваліфіковані викладачі з науковими ступенями. Спеціальність мають все необхідне для свого подальшого розвитку.

Ковбас Богдан Іванович

Кандидат педагогічних наук,професор ,
перший завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Кандидат педагогічних наук (1998), обраний на посаду професора (2005), завідувач кафедри соціальної педагогіки (2005) Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
Автор понад 80 опублікованих наукових праць із історії педагогіки, родинної педагогіки, діяльності дитячих і молодіжних організацій, науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу у вищій школі, серед яких «Виявлення готовності майбутніх виховників до педагогічної взаємодії з дитячими громадськими об’єднаннями» (у співавторстві) (1997), «Діяльність дитячих і юнацьких організацій в Україні: проблеми та перспективи» (1999, 2004), «Родинна педагогіки» (під грифом МОН) (3 Т) (у співавторстві) (2006) – Лист №14/18.2 – 643 від 06.04.2004, «Психологія сімейного виховання» (у співавторстві) (2008), «Етика соціально-педагогічної діяльності: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (під грифом МОН) – Лист №1/11 – 7255 від 04.08.2011, у 2016 перероблено і доповнено відповідно до сучасних вимог. Дві аспірантки під науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації і успішно працюють в університеті. За час роботи кафедри 12 аспірантів і пошукувачів захистили дисертації і отримали звання доцента, викладачами підготовлено 9 посібників з Грифом МОН. У даний час досліджує і викладає актуальні проблеми родинного виховання, ролі та місця соціального педагога у гармонізації сімейних стосунків, впливу сучасних дитячих і юнацьких організацій на соціалізацію дітей і молоді в сучасному українському суспільстві. Проводить безкоштовні консультації студентів з питань щасливого сімейного життя, мета яких допомогти молодим людям підготуватись до створення сім’ї – щасливої, здорової, креативної.

Костів Володимир Іларійович

професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 директор Навчально-наукового центру “Педагогіка і психологія вищої школи” Інституту вищої освіти НАПН України

 

Березовська Людмила Іванівна

У 1998 р. закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (тепер ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»),  спеціальність – дошкільне виховання, кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки та психології.

Тема кандидатської дисертації: “Розвиток творчого мовленнєвого самовираження старших дошкільників в ігрових казкових ситуаціях”. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського.

Наукові інтереси: комунікативно-мовленнєва підготовка соціального працівника; самовиховання і саморозвиток особистості; соціальна робота в зарубіжних країнах.

Навчальна діяльність

1994 – 1998 – Педагогічний інститут Прикарпатського університету імені Василя Стефаника.

2003 – 2004 – аспірантура з відривом від виробничої діяльності. Південноукраїнський педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса).

Професійна діяльність

2005 – 2007 – старший викладач кафедри соціальної педагогіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

2007 – 2020 – доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

2020-по теперішній час – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Наукова діяльність: автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, 1 монографії, 1 підручник з грифом МОН України, учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, співавтор колективних посібників та наукових статей.

Мисак Богдан Павлович

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання, рішення спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи.

Як науковець він активно співпрацює з педагогічною громадськістю міста, області, України та зарубіжжя. Постійно виступає з лекціями перед просвітянами Прикарпаття. Працює у складі експертів «Учитель року» номінації «Захист Вітчизни» та Малої Академії «МАН», формує військово-патріотичну готовність учнівської та студентської молоді до захисту Батьківщини. Керівник наукового гуртка «Формування здорового способу життя».

Фуштей Любов Іванівна

 

Дерев’янко Надія Павлівна

Яремчук Віталія Василівна

Народилася 30 липня 1987 року .

2009 р. – закінчила ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” і отримала диплом магістра за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, викладача.

2011 р. – закінчила факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного університету за спеціальністю «Менеджмент організації» та присвоєно кваліфікацію «Менеджер-економіст».

2014 р. – захистила дисертацію на здобуття звання кандидат психологічних наук зі спеціальності «Соціальна психологія; психологія соціальної роботи» у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за темою: «Соціальне сирітство як психологічний чинник девіантної поведінки підлітків»

2014-2019 р. –  викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”.

2019-2022р. –  доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. ДВНЗ «Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника”.