Петришин Роман Андрійович

Кандитат педагогічних наук,
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

1. Рік народження – 1978

2. Назва закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, (2000 р., спеціальність “Історія”,кваліфікація історик, викладач)

3. Перебування в аспірантурі – 2001-2004

4.Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи,

Науково-педагогічна діяльність української еміграції в країнах Центральної і Західної Європи (1919-1939 рр.)

5. Вчене звання, рік присвоєння – доцент, 2011

Розробив та читає курси: для студентів спеціальності 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна педагогіка») – для І курсу – «Соціальна молодіжна політика», 12 год. лекційних, «Основи соціально-правового захисту особистості» 12 год. лекційних, для ІІІ курсу «Технології соціально-педагогічної діяльності в літній період» 12 год. лекційних, для ІV курсу «Соціально-педагогічна діяльність з дітьми трудових мігрантів» 12 год. лекційних; для магістрів – «Сучасні проблеми соціальної політики в Україні», 12 год. лекційних; для студентів спеціальності 231 Соціальна робота (освітня програма «Соціальна робота») – «Соціальна політика в Україні» 24 год. лекційних, «Правові основи соціальної роботи» 28 год. лекційних, «Соціальний захисту дітей в Україні» 12 год. лекційних.

На основі яких розроблено програму, робочу програму навчальної дисципліни, методичні вказівки для самостійної роботи студентів, методичні вказівки до семінарських, практичних занять, навчально-методичні матеріали для проведення лекцій;

1. Навчально-методичне видання Соціальна політика. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 6.130102 Соціальна робота/Автор упорядник Р.А. Петришин.- Івано-Франківськ, 2014.-64 с.

2. Навчально-методичне видання Сучасні проблеми соціальної політики в Україні. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.01010601 Соціальна педагогіка’/Автор упорядник Р.А. Петришин.- Івано-Франківськ, 2014.-50 с.

3. Навчально-методичне видання Петришин Р.А. Основи соціально-правового захисту особистості/Тестові завдання з соціально-педагогічних дисциплін: навчальний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»/ за ред. Проф. Богдана Ковбаса. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014.-232 с.; С.89-95.

4. Навчально-методичне видання Петришин Р.А. Соціальна молодіжна політика в Україні/Тестові завдання з соціально- педагогічних дисциплін: навчальний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»/ за ред. Проф. Богдана Ковбаса. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014.-232 с.; С.77-89.

5. Навчально-методичне видання Петришин Р.А. Особливості підготовки студентів спеціальності ‘Соціальна педагогіка’ до роботи в дитячих оздоровчих закладах у літній період//Сучасні тенденції розвитку професійної освіти в європейському просторі: зб. наук. пр./ за заг. ред. С.П. Архипової.- Черкаси: ПП Гордієнко, 2013.-С. 138-142

6. Петришин Р.А. Технології роботи в соціально-педагогічних закладах в літній період/Тестові завдання з соціально-педагогічних дисциплін: навчальний посібник для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка»/ за ред. Проф. Богдана Ковбаса. -Івано-Франківськ : НАІР, 2014.-232 с.; С. 202-205.

7. Роман А. Петришин ОСОБЕНОСТИ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ//ГОДИШНИК ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ „МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ” Съдържа научни доклади, съобщения и статии от Х Международна научна конференция на тема:„Образователен мениджмънт: ефективни практики” 22-25 септември 2014 и научно творчество за 2014 на колегията на ВУМК НАТом VIІ.-С. 303-307

8.Соціальна політика в Україні. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.01010601 Соціальна педагогіка’/Автор упорядник Р.А. Петришин.- Івано-Франківськ, 2014.-62 с.

 Голова Профбюро педагогічного факультету.

Підвищення кваліфікації: наукове стажування на кафедрі соціальної педагогіки та соціальної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відповідно до плану-графіка у період з 30 січня до 27 березня 2017 року;

Організаційна та виховна  діяльність:здійснює підготовку студентів до участі у наукових звітних конференціях, участі в олімпіадах, керує студентським науковим гуртком та проблемною групою «Сучасні проблеми соціальної та молодіжної політики в Україні»; виконує обов’язки куратора групи за окремим планом виховної роботи;

Брав участь у підготовці ліцензійної справи для проведення акредитаційної експертизи: а) підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Соціальна педагогіка зі спеціальності 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем; б) підготовки фахівців галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка освітнього ступеня бакалавр (денної та заочної форм навчання);