Сабат Наталія Іванівна

Кандидат педагогічних наук,

викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

 

У 2009-2014 рр. навчалася в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Мова і література (польська)» і отримала диплом магістра з відзнакою ВА № 47462650 та здобула кваліфікацію філолога, викладача польської мови і літератури, української мови і літератури. У 2017-2018 рр. навчалася в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Соціальна робота» (освітня програма «Соціальна педагогіка») і отримала диплом магістра з відзнакою М 18 № 125549 та здобула професійну кваліфікацію «соціальний педагог, практичний психолог, викладач соціально-педагогічних та психологічних дисциплін».

Від 01.11.2014 р. навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», яку достроково закінчила. 5 травня 2017 р. захистила дисертацію на тему: «Підготовка майбутніх педагогів до опікунсько-виховної діяльності з дітьми мігрантів» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (ДК № 043479, рішення Атестаційної колегії від 26 червня 2017 р.). Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Лисенко Н. В.

Від 01.09.2014 р. до 31.10.2014 р. працювала вчителем української мови та літератури Боківської загальноосвітньої школи 1-2 ст. Підгаєцької районної ради Тернопільської області.

         З 01.03.2016 р. працює на посаді асистента (з 01.09.2018 р. – на посаді викладача; з 01.09.2022 р. – на посаді доцента) кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Статті (в журналах Scopus, Web of Science)

1. Olena Kirdan, Nataliia Kovalenko, Natalia Miloradova, Nataliia Sabat, Olena Kovalchuk, Andriy Hirnyak. Psychological and Pedagogical Cooperation as a Factor in Increasing the Level of Tolerance for Innovation. International Journal of Computer Science and Network Security. VOL. 21. № 12, December 2021. Pp. 684–688. http://paper.ijcsns.org/07_book/202112/20211293.pdf (Web of Science)
2. Sabat N., Ersozoglu R., Kanishevska L., Pet'ko L., Spivak Yar., Turchynova G., Chernukha N. Staff development as a condition for sustainable development entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Education (JEI). USA. Special Issue
(March–2019) «Entrepreneurship : Investment and Innovation». 2019. Vol. 22. Pp. 1–7. (Scopus)

Колективна монографія

  1. Сабат Н. І. Вивчення рівня готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з дітьми мігрантів / Н. І. Сабат // Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: collective monograph. Vol.3. – Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – P. 70–97.

 

Навчально-методичні посібники

1. Сабат Н. І. Діяльність сучасного педагога з дітьми мігрантів: теорія та практика: навч.-метод. посібн. Івано-Франківськ : НАІР, 2016. 212 с

2. Сабат Н., Сабат Н. Соціальний аудит та інспектування: навч.-метод. посібн. Івано- Франківськ : НАІР, 2018. 68 с. Сабат Н. І. Історія соціальної роботи. Соціальний аудит та інспектування. Збірник тестових завдань для студентів спеціальності 231 Соціальна робота / за ред. проф. Г. Михайлишин, проф. Б. Ковбаса. Івано- Франківськ : НАІР, 2019. С. 434–452.
3. Сабат Н. І., Сабат Н. В. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби в системі освіти : методичні рекомендації для студентів ОР «магістр» спеціальності 231 Соціальна робота. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. 76 с.
4. Сабат Н. І., Сабат Н. В. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби в системі освіти : навчально-методичний посібник для студентів ОР «магістр» спеціальності 231 Соціальна робота. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. 216 с.
5. Сабат Н. І., Сабат Н. В. Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки : методичні рекомендації для студентів ОР «магістр» спеціальності 231 Соціальна робота. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. 68 с.
6. Сабат Н. І., Сабат Н. В. Сучасні педагогічні технології у закладах загальної середньої та вищої освіти : методичні рекомендації для студентів ОР «магістр» спеціальності 231 Соціальна робота. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. 72 с.
7. Сабат Н. І., Сабат Н. В. Сучасні педагогічні технології у закладах загальної середньої та вищої освіти : навчально-методичний посібник для студентів ОР «магістр» спеціальності 231 Соціальна робота. Івано-Франківськ : НАІР, 2021.
208 с.
8. Сабат Н. І., Сабат Н. В. Історія та теорія соціальної роботи : методичні рекомендації. Івано-Франківськ : НАІР, 2022. 68 с.

Статті (в журналах категорії Б):
1. Сабат Н. І. Опіка й опікунська діяльність як предмет наукового аналізу / Наталія Сабат // Освітній простір України : науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» / гол. редкол. Н. В. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 140–144.
2. Сабат Н. І. Особливості опікунської діяльності з дітьми трудових мігрантів / Н. І. Сабат // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки: наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – № 10 (343). – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2015. – С. 108–115.
3. Сабат Н. І. Підготовка майбутніх вихователів до опікунської діяльності з дітьми дошкільного віку в умовах трудової міграції батьків / Н. І. Сабат // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 746. Педагогіка та психологія: зб. наук.
пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Вид-во ЧНУ, 2015. – С. 135–141.
4. Сабат Н. І. Компоненти, критерії і показники сформованості готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів / Н. І. Сабат // Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки: наук. журн. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – № 8. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, 2016. – С. 104–110.
5. Сабат Н. І. Неперервність освіти як важлива умова формування готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів / Н. І. Сабат // Педагогічний альманах : збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – Вип. 32. – С. 138–143.
6. Сабат Н. І. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів / Наталія Сабат // Освітній простір України : науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» / гол. редкол. Н. В. Лисенко. – Івано- Франківськ, 2016. – Вип. 8. – С. 111–117.
7. Сабат Н. І. Характеристика мотиваційно-цільового компонента підготовки майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів / Н. І. Сабат // Наукові записки кафедри педагогіки: збірник наукових праць / гол. ред. В. Г. Пасинок;
Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, КЗ «Харківська гуманітарно-пед. академія» Харківської обл. ради. – Харків, 2017. – Вип. 40. – С. 146–153.
8. Сабат Н. І. Адаптація дітей мігрантів до нового соціокультурного простору: педагогічна допомога і підтримка / Наталія Сабат // Освітній простір України : науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника» / гол. редкол. Н. В. Лисенко. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 144–151.
9. Сабат Н. І. Діти мігрантів: сучасні дефініції та типології / Н. І. Сабат // Збірник наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / за ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака. – Вип. ХХІХ. Серія: соціально-
педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 154-170.
10. Сабат Н. І. Діти мігрантів: характеристика індивідуальних та психологічних особливостей / Н. І. Сабат // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Вип. 37 (3), Том І (21): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого- педагогічні читання» / ред. колегія В. Г. Кремень, О. Я. Савченко та ін.; відп. ред. І. П. Маноха. – К. : Гнозис, 2017. – С. 371–380.
11. Сабат Н. І. Зарубіжний досвід розвитку міграційної педагогіки / Н. І. Сабат // Обрії. – 2017. – № 1 (44). – С. 40–43.
12. Сабат Н. І. Адміністративно-організаційні умови підготовки майбутніх учителів до опікунсько-виховної діяльності з дітьми мігрантів. Педагогічні науки: [зб. наук. праць / ред. В. Л. Федяєва]. Херсон: Вид-во ХДУ, 2017. Вип. LXXVІІІ. Том 1. С. 200- 204.
13. Сабат Н. В., Сабат Н. І. Духовно-моральні цінності у професійному становленні особистості майбутнього соціального працівника. Обрії. 2019. № 1 (48). С. 61–65.

14. Сабат Н. І., Вінтоник Н. В. Характеристика пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку. Інноваційна педагогіка. 2019. № 17. Том 2. С. 172–177.
15. Сабат Н. В., Сабат Н. І., Тимків Д. І. Освітньо-виховне середовище закладу загальної середньої освіти як засіб національно-патріотичного виховання учнів старших класів. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип. 54. Т. 2. С. 159–162с

 

Статті у наукових виданнях України:

  1. Сабат Н. І. Підготовка майбутніх учителів до опікунської діяльності – вимога сучасного українського суспільства / Н. І. Сабат // Лабіринти реальності: зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 жовт. 2014 р. / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. – Рубіжне : СНУ ім. В. Даля, 2014. – С. 137–139.

 

Статті у закордонних наукових виданнях:

  1. Сабат Н. І. Готовність майбутнього педагога до професійної діяльності / Н. І. Сабат // Особистість, суспільство, політика: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. = III międzynarodowa konferencja naukowa «Оsobowości, społeczeństwo, polityka» / за ред. С. Терепищого, Ю. Будник, В. Грасимовича, О. Познія. – Ч. 1. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, 2016. – С. 22–24.
  2. Сабат Н. І. Етапи підготовки майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів = Sabat N. I. Stages of training of future educators for work with children of migrant workers // Economics, management, law: socio-economic aspects of development: Collection of scientific articles. Vol 2. – Edizioni Magi, Roma, Italy, 2016. – P. 257–260.
  3.  Сабат Н. І. Трудова міграція як соціально-економічне явище / Н. І. Сабат // Actual questions and problems of development of social sciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. – Kielce : Holy Cross University, 2016. – P. 159–162.
  4. Сабат Н. І. Компоненти готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів / Н. І. Сабат // Сучасна наука та освіта : самовизначення особистості в контексті євроінтеграції: зб. наук. праць = Modern Science and
    Education : individual self-identity in the context of European integration / за заг. ред. С. П. Архипової. – Україна – Болгарія, 25 червня – 7 липня 2016. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2016. – С. 69–71.

 

Наукові праці апробаційного змісту:

1. Сабат Н. І. Соціальна зумовленість професійної підготовки майбутнього педагога до опікунської діяльності в дитячому середовищі / Наталія Сабат // Основні напрями підготовки сучасного вчителя: глобалізація, стандартизація, інтеграція: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 жовт. 2014 р. / ред. кол.: Н. С. Побірченко, О. І. Безлюдний, Т. Д . Кочубей та ін. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2014. – С. 117–119.

Сабат Н. І. Підготовка вчителя до опікунської діяльності як складова його професійного зростання / Н. І. Сабат // Актуальні питання педагогічних та психологічних наук: наукові дискусії: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., 14-15
листоп. 2014 р. – Харків : Східноукр. організац. «Центр педагогічних досліджень», 2014. – С. 96–99.

3. Сабат Н. І. Підготовка майбутніх педагогів до опікунсько-виховної діяльності – важлива складова забезпечення якості надання освітніх послуг / Н. І. Сабат // Сучасний викладач у студентоцентричній моделі університету: матеріали науково- практичного семінару 3–4 березня 2016 року, проведеного на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» / відп. ред. Г. Й. Михайлишин. – Івано-Франківськ : Видавництво ТОВ «ВГЦ «Просвіта», 2016. – С. 44–47.

4. Сабат Н. І. Формування у студентів готовності до роботи з дітьми трудових мігрантів як психолого-педагогічна проблема / Н. І. Сабат // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку : тези доповідей Другої Всеукраїнської науково- практичної конференції (17-18 березня 2016 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. – С. 57–59.
5. Сабат Н. І. Основні суперечності у професійній підготовці майбутнього вчителя / Наталія Сабат // Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : тези доповідей І Всеукраїнської науково-
практичної конференції (26 травня 2016 року, м. Івано-Франківськ). – Івано- Франківськ : НАІР, 2016. – С. 110–113.
6. Сабат Н. І. Підготовка майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів / Н. І. Сабат // Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-27 серпня 2016 року,
м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 84–86.

7. Сабат Н. І. Застосування соціально-педагогічних технологій у підготовці майбутніх педагогів до опікунської діяльності з дітьми трудових мігрантів / Н. І. Сабат // Актуальні проблеми сучасної соціології, соціальної роботи та професійної підготовки фахівців: матеріали доповідей та повідомлень міжнар. наук.-практ. конф. / за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора (Ужгород, 16 вересня 2016 року). – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2016. – С. 168–169.
8. Сабат Н. І. Організація роботи з дітьми трудових мігрантів в умовах освітнього виховного простору / Н. І. Сабат // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управління навчальними закладами: матеріали ІІ всеукраїнської (з
міжнародною участю) науково-методичної конференції (Херсон, 18 листопада 2016 року): в 2 ч. / за ред. Н. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – С. 102–106.
9. Sabat N. I. Socio-psychological characteristics of children of migrant workers / N. I. Sabat // Modern scientific achievements: experience exchange: proceedings of III International scientific conference, Feb. 26, 2017. – Morrisville, USA: Lulu Press., 2017.
– PP. 172–174.
10. Сабат Н. І. Діагностика рівня готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми мігрантів / Н. І. Сабат // Inovatívny výskum v oblasti vzdelávania a sociálnej práce: zbornik prispevkov z medzinárodnej vedecko-praktickej konferencie, 10-11 marca 2017 r. / Šéfredaktor prof. JUDr. Stanislav Mráz. – Sládkovičovo, Slovenská republika, 2017. –
S. 146–149.
11. Сабат Н. І. Вивчення сучасного стану професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів до опікунсько-виховної діяльності з дітьми мігрантів / Н. І. Сабат // Суспільні дослідження у 21 сторіччі: матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, 25 березня 2017 року). – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 73–76.
12. Сабат Н. І. Інформаційні технології як важлива умова розвитку професійної майстерності майбутнього педагога / Н. І. Сабат // Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 5-6 квітня 2017 р.) / укладачі: В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська, Т. Г. Дідух. – Тернопіль : СМП «Тайп», 2017. – С. 228–230.
13. Сабат Н. Правова база регулювання міграційних процесів в Україні / Н. Сабат // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (Івано- Франківськ, 6 квітня 2017 року). – Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – С. 32-35.
14. Сабат Н. І. Рівні сформованості готовності майбутніх педагогів до опікунсько- виховної діяльності з дітьми мігрантів / Н. І. Сабат // Perspective scientific research: proceedings of ІV International scientific conference, Morrisville, Mar.30, 2017. –
Morrisville, USA: Lulu Press., 2017. – PP. 176–178.
15. Sabat N. I. Description cognitive component of future elementary school teacher to trustees and educational activities for children of migrants = Характеристика когнітивного компонента готовності майбутніх учителів початкових класів до
опікунсько-виховної діяльності з дітьми мігрантів / N. I. Sabat // Science of the third millennium: proceedings of V International scientific conference, Morrisville, Apr. 29, 2017. – Morrisville, USA: Lulu Press., 2017. – PP. 176–178.
16. Сабат Н. І. Констатувальний етап дослідження рівня готовності майбутніх педагогів до роботи з дітьми мігрантів / Н. І. Сабат // Інновації та сучасні технології в системі освіти: внесок Польщі та України = Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine: International scientific and practical conference, Sandomierz, May 5-6, 2017. – Sandomierz, Poland, 2017. – P. 135–138.
17. Sabat N. I. Study of readiness future primary school teachers for trustees and educational activities with children of migrants = Вивчення стану готовності майбутніх учителів початкових класів до опікунсько-виховної діяльності з дітьми мігрантів / N. I. Sabat // Результати досліджень молодих науковців: збірник матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (Краматорськ, 13 травня 2017 року). – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – PP. 125–129.
18. Sabat N. I. Transnational family in ukrainian context = Транснаціональна сім’я в українському контексті / N. I. Sabat // Modern achievements of world science: proceedings of IX International scientific conference, Morrisville, Aug. 27, 2017. –
Morrisville, USA: Lulu Press., 2017. – PP. 49–51.
19. Sabat N.I. Principles of formation of professional readiness of future specialists to the educational and guardianship activity with children of migrants = Принципи формування професійної готовності майбутніх фахівців до опікунсько-виховної
діяльності з дітьми мігрантів / N. I. Sabat // Суспільні науки сьогодні: матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції (Краматорськ, 22 вересня 2017 року). – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – PP. 33–36.
20. Сабат Н. І. Основні напрями соціально-педагогічної діяльності з внутрішньо переміщеними особами / Н. І. Сабат // Соціально-правовий захист населення в умовах воєнних конфліктів та терористичних загроз : матеріали доповідей та
повідомлень Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 22 вересня 2017 року) / за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора. – Ужгород : ПП Роман О. І., 2017. – С. 84–85.
21. Сабат Н. І. Форми та методи підготовки фахівців до роботи з дітьми мігрантів / Н. І. Сабат // Forming of modern educational environment: benefits, risks, implementation mechanisms = Формування сучасного освітнього простору: переваги, ризики, механізми реалізації: International scientific-practical conference (Tbilisi, September 29, 2017). – Tbilisi: Baltija Publishing, 2017. – P.103–105.
22. Сабат Н. І. Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до опікунсько-виховної діяльності з дітьми із сімей мігрантів / Н. І. Сабат // Пріоритети у змісті й структурі сучасної початкової освіти в умовах трансформаційних змін: збірник матеріалів заочної Всеукр. наук.-практ. конф. (Черкаси, 19 жовтня 2017 року) / упоряд. В. П. Шпак. – Черкаси : Видавець Вовчок О. Ю., 2017. – С. 84-86.
23. Сабат Н. В., Сабат Н. І. Педагогічні погляди Броніслава Трентовського // Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Івано-Франківськ, 5 березня 2018 року) / за заг. ред. Т. К. Завгородньої. – Івано-Франківськ, 2018. URL: conference.pu.if.
24. СабатН.І. Соціально-педагогічна підтримка дітей внутрішньо переміщених осіб в адаптації до нового соціокультурного простору // Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 3-4 травня 2018 року). – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 216-220.
25. Сабат Н. В., Сабат Н. І. Духовно-моральний розвиток особистості (на основі аналізу творчої спадщини В. О. Сухомлинського) // Василь Сухомлинський: наук. праці / упоряд. та наук. ред. П. Сікорський, Д. Герцюк. – Львів : Бадікова Н. О., 2018. – С. 149-155. (Серія «Видатні українські педагоги», вип. 10).
26. Михайлишин Г., Сабат Н. Соціально-педагогічна підтримка дітей внутрішньо переміщених осіб в адаптації до нового соціокультурного простору // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІІ
Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (Івано- Франківськ, 19 квітня 2018 року). – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 77-83.
27. СабатН., Барановська І. Соціальна робота з мігрантами в рамках інтеграції їх в український соціум // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-
практичної конференції (Івано-Франківськ, 19 квітня 2018 року). – Івано- Франківськ : НАІР, 2018. – С. 140-145.
28. СабатН., Дутчак І. Діяльність соціального працівника з попередження девіантних проявів у міжетнічних відносинах // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 19 квітня 2018 року). – Івано- Франківськ : НАІР, 2018. – С. 146-149.
29. СабатН., Стрілецька Л. Сучасні аспекти соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб // Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-
практичної конференції (Івано-Франківськ, 19 квітня 2018 року). – Івано- Франківськ : НАІР, 2018. – С. 149-153.
30. Sabat N. I. The foreign and domestic experience in the social work with the children of migrants: theoretical aspect = Сабат Н. І. Зарубіжний та вітчизняний досвід соціальної роботи з дітьми мігрантів: теоретичний аспект. Scientific achievements of
the present = Наукові досягнення сучасності: Proceedings of IV Internationalscientific conference (Berlin, Vay 11, 2019). Berlin : tredition GmbH, 2019. P. 55-60.
31. Сабат Н. І. Транснаціональна сім’я як об’єкт соціальної роботи. Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів: матеріали доповідей та повідомлень міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 27 вересня
2019 р. / за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора. Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2019. С. 86–87.
32. Сабат Н., Бельмега Ю. Формування духовних цінностей молодших школярів в умовах соціально-виховуючого середовища. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІV всеукр. з міжнар.
участю наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р. Івано- Франківськ : НАІР, 2019. С. 75–79.
33. Сабат Н., Вінтоник Н. Сучасні методики розвитку обдарованості в дошкільному віці. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІV всеукр. з міжнар. участю наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. С. 80–82.
34. Сабат Н. В., Сабат Н. І. Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи: історія, сучасність. Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики : матеріали Всеукраїнських педагогічних читань з нагоди 80-річчя відкриття першого на Прикарпатті закладу вищої освіти педагогічного профілю та пошанування пам’яті доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Богдана Ступарика. Івано-Франківськ, 2020. С. 48–52.
35. Сабат Н., Плескун У. Підготовка вихованців ДБСТ до сімейного життя. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей V Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 24 квітня 2020 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2020. С. 151–155.
36. Сабат Н., Байдюк Н. Соціальна активність як важливий елемент становлення особистості. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : збірник тез доповідей учасників VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Івано- Франківськ, 23 квітня 2021 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, Б. І. Ковбаса; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. С. 133–136.
37. Сабат Н., Бондарюк Л. Міжнародний досвід та вітчизняне законодавство про соціальну роботу з уразливими категоріями осіб. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : збірник тез доповідей учасників VІ
Всеукр. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 23 квітня 2021 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, Б. І. Ковбаса; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано- Франківськ : НАІР, 2021. С. 136–139.
38. Сабат Н., Бугай Є. Основні напрямки використання інтернет-технологій у соціально-педагогічному консультуванні. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : збірник тез доповідей учасників VІ Всеукр. наук.-
практ. конф., м. Івано-Франківськ, 23 квітня 2021 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, Б. І. Ковбаса; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. С. 139–142.
39. Сабат Н., Семенюк М. Характеристика основних фаз суїцидальної поведінки підлітків. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : збірник тез доповідей учасників VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Івано- Франківськ, 23 квітня 2021 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, Б. І. Ковбаса; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. С. 142–144.
40. Сабат Н., Щемур С. Труднощі соціальної взаємодії та причини їх виникнення у підлітків. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : збірник тез доповідей учасників VІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Івано-
Франківськ, 23 квітня 2021 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, Б. І. Ковбаса; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ : НАІР, 2021. С. 144–149.
41. Сабат Н. І. Вплив віртуального простору на ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді. Матеріали звітної наукової вебконференції викладачів, докторантів, аспірантів університету за 2020 рік ДВНЗ «Прикарпатський
національний університет імені Василя Стефаника», 5–9 квітня 2021 р., м. Івано-Франківськ. Електронне видання. Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун- т ім. В. Стефаника, 2021. С. 28–30.
42. Сабат Н. В., Сабат Н. І. Духовно-моральне виховання студентської молоді на прикладах життя та творчості педагогів-гуманістів. Джерела: науково- методичний вісник. Івано-Франківськ, 2021. № 4 (98). С. 28–29.
43. Сабат Н. Соціальна робота з особами, постраждалими у воєнний період. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : збірник тез доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано-
Франківськ, 19 травня 2022 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, І. В. Кулик; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ, 2022. С. 111–115.
44. Сабат Н., Мигаль О. Сучасні форми взаємодії соціального педагога з батьками. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : збірник тез доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано- Франківськ, 19 травня 2022 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, І. В. Кулик; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ, 2022. С. 115–117.
45. Сабат Н., Пундор І. Люди похилого віку як соціальна спільність. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : збірник тез доповідей учасників VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Івано Франківськ, 19 травня 2022 р. / за ред. Г. Й. Михайлишин, І. В. Кулик; упоряд. : Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ, 2022. С. 117–120.
46. Сабат Н. Лейн Кіркланд – ініціатор передачі польського досвіду системної трансформації. Джерела: науково-методичний вісник. Івано-Франківськ, 2022. № 1–4 (99–102). С. 78–79.

Наукова діяльність. Автор більше вісімдесяти наукових та науково- методичних праць, з яких дві наукові статті у журналах, що включені до наукометричних баз (1 – Scopus, 1 – WoS), одна колективна монографія, чотири навчально-методичні посібники. Постійно бере участь у наукових конференціях всеукраїнського та міжнародного рівнів, які відбувалися в містах Кєльце, Люблін, Сандомир (Польща), Тбілісі (Грузія), Рим (Італія), Добрич (Болгарія), Сладковічово (Республіка Словенія), Моррісвіль (США) та ін.

Навчальна діяльність.Розробила курси «Історія соціальної роботи» (28 год. лекцій, 32 год. семінарських занять) для студентів І курсу, які навчаються за освітньою програмою «Соціальна робота»; «Практикум з соціальної роботи» (42 год. семінарських занять) для студентів ІV курсу, які навчаються за освітньою програмою «Соціальна робота»; «Гендерна
педагогіка» (18 год. семінарських занять), «Соціально-педагогічні основи рекреаційної діяльності» (12 год. лекцій, 18 год. семінарських занять) для студентів ІV курсу, які навчаються за освітньою програмою «Соціальна педагогіка»; розробила програму виробничої практики в ЦСССДМ (90 год.) для студентів ІІІ курсу, які навчаються за освітньою програмою «Соціальна робота». Розробила силабуси таких освітніх компонентів: «Соціально- реабілітаційна робота релігійних організацій», «Соціально-психологічна допомога учасникам АТО», «Соціально-реабілітаційна робота з вимушеними переселенцями» (ОП «Соціальна робота» ОР бакалавр), «Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки»,
«Соціальний аудит та інспектування», «Сучасні терапевтичні техніки в соціально-педагогічній діяльності» (ОП «Соціальна педагогіка» ОР магістр).
Керує написанням курсових та дипломних робіт. Щороку готує студентів до участі у звітних наукових конференціях. Підготувала двох студентів групи СР-20 (Барановська І., Стрілецька Л.) до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з соціальної роботи (2019). Керівник виробничої практики в ЦСССДМ студентів педагогічного факультету спеціальності «Соціальна робота» (2018-2019 н.р.).

Стажування. Пройшла міжнародне стажування у Варненському Університеті менеджменту (Болгарія) «Еuropean standards of management in the sphere of higher education» («Європейські стандарти управління у сфері вищої освіти») у 2015 році; міжнародну програму підвищення кваліфікації для викладачів у рамках Європейського тижня освіти «Programme for akademics within the framework of European Education Week 2017» у Варненському Університеті менеджменту (Болгарія) 2017 року; міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) на тему: «Педагогіка та психологія: продуктивна взаємодія в освітньому процесі» в обсязі 180 год. (6 кредитів ЕКТС), Куявський університет, місто Влоцлавек, Республіка Польща (2021); міжнародне стажування (комплексне підвищення кваліфікації) на тему: «Видатні Особистості: Вивчення Досвіду та Професійних Досягнень для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» в обсязі 180 год. (6 кредитів ЕКТС),

Міжнародний Історико-Біографічний Інститут у Дубаї, Римі, Нью-Йорку, Єрусалимі, Пекіні (2021); міжнародне стажування в Академії артистичній, м. Люблін, Республіка Польща, (2023); міжнародне стажування в Осередку терапії і розвитку, м. Свідник, Республіка Польща, (2023).

Пройшла навчання за технологією «Особливості використання казкотерапії у роботі практичного психолога та соціального педагога» (свідоцтво № К-176, 2016 р.); брала участь у міжнародному фестивалі арт- терапії «ART-PRAKTIK» (Івано-Франківськ, 10-11 березня 2018 р.); пройшла тренінг «Жінки, мир, безпека: гендерні аспекти конфліктів» (Київ, 7-
8 вересня 2018 р.).

         Участь у програмі академічної мобільності. Виграла міжнародний грант і бере участь у стипендіальній програмі імені Лейна Кіркланда в Університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща, І-ІІ семестри 2022-2023 н. р.). У межах програми пройшла професійне стажування у Центрі терапії та розвитку (Свідник), Академії артистичній (Люблін), упроваджує елементи арттерапії у роботі з дітьми з особливими потребами. Брала участь у двох проєктах: «Дотиком пізнаю світ» (цільова аудиторія – діти з особливими потребами) та проєкті «З вірою в перемогу України!» (цільова група – діти, що постраждали від воєнних дій в Україні, а наразі проживають у передмісті Любліна).

             Робота у приймальній комісії. Упродовж трьох років (2017, 2018, 2019) працювала у приймальній комісії ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (технічний секретар, користувач ЄДЕБО).

          Доручення. Виконує обов’язки відповідальної за наукову роботу студентів та відповідальної за виховну роботу кафедри. Куратор академгрупи, зі студентами якої проводить виховну роботу згідно окремого плану. Член робочої групи з розроблення освітньо-професійних програм: «Соціальна робота» для ОР бакалавр (2019) та «Соціальна педагогіка» для
ОР магістр (2021).

        Коло наукових інтересів: соціальна робота, історія соціальної роботи, соціальна педагогіка, мігрантська педагогіка, артпедагогіка, підготовка майбутніх соціальних працівників і соціальних педагогів до роботи в умовах війни і післявоєнної відбудови; впровадження соціально- емоційного та етичного навчання в систему освіти і підготовки педагогічних кадрів, робота з уразливими категоріями осіб.