Комар Ірина Валеріївна

Кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Закінчила Прикарпатський  університеит імені Василя Стефаника у 2001 році, спеціальність «Дошкільне виховання», кваліфікація за дипломом – методист дошкільного виховання, викладач дошкільної педагогіки та психології.

Має науковий ступінь кандидата педагогічних наук (2007 р.), вчене звання  доцента (2011 р.).

Працює на посаді доцента кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи 6  років , має загальний стаж роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації  11 років;

Розробила та читає курси:

–              “Соціальна педагогіка” для студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота»)

–              “Соціально-педагогічний тренінг” для студентів 3 курсу спеціальності «Соціальна педагогіка»)

–              “Українська етнопедагогіка та етнопсихологія” для студентів 2 курсу спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота»)

–              “Практика індивідуального консультування сімї” для студентів 4 курсу спеціальності «Соціальна педагогіка»

–              “Соціально-педагогічна діяльність релігійних організацій” для студентів 4 курсу спеціальності «Соціальна педагогіка»

 

Пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі загальної та соціальної педагогіки у Львівському національному університеті імені Івана Франка з 17.09.2012 до 15.10.2012 р.

 

2015-2021

№ з/п Назва Вихідні дані Співавтори
1. Зміст соціально-опікунської роботи УГКЦ у

Галичині на початку ХХ ст.

Соціальна робота як правозахисна професія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 29квітня 2015 року. Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича.-Чернівці, 2015.-С.76-79.
2. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи

з дітьми з порушенням опорно-рухового апарату

Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць, Чернівці.-2015.-С.61-68. І.Барган
3. Соціально-педагогічні аспекти профілактики

дитячих крадіжок в умовах ЗОШ

Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 24-25 квітня 2015 р.): Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота».-2015.-С.45-51. Х.Винничук
4. Формування соціально обдарованої особистості

в умовах позашкільних навчально-виховних закладів

Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні. Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 24-25 квітня 2015 р.): Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота».-2015.-С.61-66. О.Козловська
5. Особливості соціальної інтеграції дітей з порушенням

опорно-рухового апарату

Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи: інформаційний бюлетень. Випуск 3.- Івано-Франківськ, 2015. – С.45-48 І.Барган
6. Особливості ресоціалізації засуджених, що повернулись

з місць позбавлення волі

Теоретико-методичні основи соціально-педагогічної діяльності та соціальної роботи: інформаційний бюлетень. Випуск 3.- Івано-Франківськ, 2015. – С.48-52. Д.Пальчак
7. Зміст соціально-педагогічної роботи УГКЦ з

дітьми-сиротами у

Галичині на початку ХХ ст.

Інформаційний бюлетень кафедри

соціальної педагогіки та соціальної роботи. Випуск 4, тематичний :

Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціальної педагогіки та

соціальної роботи : тези доповідей 1 Всеукраїнської науково-практичної

конференції, 26 травня 2016 р. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – С. 30–33.

8. Формування здорового способу життя як умова

успішної

соціалізації підлітка

Інформаційний бюлетень

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Випуск 4, тематичний :

Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціальної педагогіки та

соціальної роботи : тези доповідей 1 Всеукраїнської науково-практичної

конференції, 26 травня 2016 р. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – С. 164–167.

О.Добровольська
9. Формування усвідомленого ставлення батьків

до прав дитини

Інформаційний бюлетень кафедри соціальної педагогіки

та соціальної роботи. Випуск 4, тематичний : Теоретичні, методичні і

практичні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи : тези

доповідей 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня

2016 р. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – С. 222–225.

Т.Лемко
10. Зміст роботи соціального працівника з

неповнолітніми в закладах

пенітенціарної системи

Інформаційний бюлетень

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. Випуск 4, тематичний :

Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціальної педагогіки та

соціальної роботи : тези доповідей 1 Всеукраїнської науково-практичної

конференції, 26 травня 2016 р. – Івано-Франківськ : НАІР, 2016. – С. 225–229.

Д.Пальчак
11. Гіперопіка дітей у сім’ї як соціально-

педагогічна проблема

Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи :

тези доповідей ІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної

конференції (Івано-Франківськ, 6 квітня 2017 року). – Івано-Франківськ : НАІР,

2017. – С. 96-99.

І.Бандура
12. Вплив явища гіперопіки на психологічне

здоров’я особистості

Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії

та перспективи: матеріали третьої науково-практичної інтернет-конференції

молодих науковців та студентів. Випуск 4 / упорядники: О. І. Кіліченко,

Л. І. Хімчук. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 27-28.

І.Бандура
13. Соціально-педагогічна реабілітація дітей

учасників АТО

Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи :

тези доповідей ІІ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної

конференції (Івано-Франківськ, 6 квітня 2017 року). – Івано-Франківськ : НАІР,

2017. – С. 160-163.

І.Токарик
14. Соціально-педагогічний аспект вивчення

гендерних стереотипів у

медіа

Теоретичні, методичні та практичні проблеми

соціальної роботи : тези доповідей ІІ Всеукраїнської з міжнародною участю

науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, 6 квітня 2017 року). –

Івано-Франківськ : НАІР, 2017. – С. 206-210.

Ю.Ткачук
15. Соціально-педагогічніумовипопередженняінтернетз

алежностідітеймолодшогошкільноговіку

Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: Збірник тез Міжнародної науково-практичній конференції (12-13 жовтня, 2018 р., м. Харків).Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018.С.-106-109 .

 

В.Цюлюпа
16. Соціально-педагогічна профілактика експлуатації праці неповнолітніх Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики: Збірник тез Міжнародної науково-практичній конференції (12-13 жовтня, 2018 р., м. Харків).- Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018.-С.-103-106 .

 

М.Максимюк
17. Зарубіжні соціально-педагогічні дослідження як основа вивчення поняття «опіка». Сучасна педагогіка та психологія: методологія,

теорія і практика : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф., м.Київ, 4-5

жовтня 2019 р. К.: Таврійський національний університет імені

В.І.Вернадського, 2019. С.174–178.

18. Eastern Europe in Polish Political Conceptions during 20-30-s of the 20 th century Skhid, Historical Sciences, Kyiv 2019, №4(162), pp. 41–46. ISSN 1728-9343(Print),

ISSN 2411-3093

 

Volodymyr Komar
19. Формування управлінських компетенцій соціальних працівників як складова професійної підготовки Вісник науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічно коледжу. Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2019. Випуск 4 (32). С.101-105. Ю.Лозяк
20. Характеристика ранньої юності у контексті формування життєвих перспектив. Науковий журнал «Київський науково-педагогічний вісник». № 18. Київ, 2019. С.63-68.

 

І.Вівчарик
21. Зміст соціально-педагогічної діяльності з формування емоційності молодших школярів. Науковий журнал «Київський науково-педагогічний вісник». № 18. Київ, 2019. С.68-73. В.Сушириба
22. Особливості формування управлінських вмінь майбутніх соціальних працівників. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІVвсеукр. з міжнар. участю наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. С. 230–232. Ю.Лозяк
23. Соціально-педагогічні аспекти формування життєвих перспектив старшокласників. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІVвсеукр. з міжнар. участю наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. С. 51–54. І.Вівчарик
24. Соціально-педагогічні особливості розвитку емоційної сфери молодших школярів. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей ІVвсеукр. з міжнар. Участюнаук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2019 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2019. С. 54–57. В.Сушириба
25. Збереження репродуктивного здоров’я молоді як важливий напрям соціально-педагогічної роботи. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей V Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 24 квітня 2020 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2020.

 

Т. Гутник
26. Зміст поняття “гіперактивність” у сучасних соціально-педагогічних дослідженнях. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей V Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції, 24 квітня 2020 р. Івано-Франківськ : НАІР, 2020.

 

І.Бенюк
27. Українці у міжвоєнній Польщі (Ukraińcy w Polsce międzywojennej) Ukraińcy i ich sąsiedzi na przestrzeni wieków: polityka, gospodarka, religia, kultura і życie codzienne. Ukraińskie Towarzystwo Historyczne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. Słupsk Warszawa, 2020. s.122-134. В.Комар
28. Соціально-психологічна робота з підготовки старших дошкільників до навчання в школі. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей

 

2020.

В.Гаразд
29.   Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей

 

2020.

М.Гошовська
30. Методи соціального-психологічного консультування сімей з дітьми з особливими освітніми потребами. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей

 

2020.

Н.Куцалаба
31. Підвищення педагогічної культури батьків як умова попередження сімейного неблагополуччя

 

Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей

 

2020.

В.Люльчак
32. Особливості  функціонування  засобів  масової   комунікації   як  позитивних  агентів  соціалізації  молоді Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи : тези доповідей

 

2020.

В.Серемчук

 

 

Методички:

1) Соціальна педагогіка: методичні рекомендації / уклад. Ірина Комар. Івано-Франківськ, 2021. 100 с.

2) Соціальна педагогіка: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / уклад. Ірина Комар. – Івано-Франківськ, 2021. 75 с.

3) Соціально-педагогічний тренінг в освітній сфері: методичні рекомендації / уклад. Ірина Комар. – Івано-Франківськ, 2021. 90 с.

4) Соціально-педагогічний тренінг в освітній сфері: методичні рекомендації до самостійної роботи / / уклад. Ірина Комар.- Івано-Франківськ, 2021. 75 с.

5) Українська етнопедагогіка та етнопсихологія: методичні рекомендації / уклад. Ірина Комар. – Івано-Франківськ, 2021. 80 с.

6) Методичні рекомендації щодо організації виконання і захисту курсових робіт для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» [текст] / уклад. Оксана Ворощук, Ірина Дідух, Ірина Комар, Галина Лемко. – Івано-Франківськ: Педагогічний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника», 2021. 33 с.